Regulamin sklepu internetowego Umiejętności Przyszłości

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://UmiejetnosciPrzyszlosci.pl
2. Sklep internetowy Umiejętności Przyszłości obsługiwany jest przez Umiejętności Przyszłości Maja Lose, ul. Ostródzka 66, 540116 Wrocław, NIP: 897-105-42-38.

II. Warunki dokonywania zakupów

3. Sklep Umiejętności Przyszłości prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż produktów dostępna jest pod adresem https://UmiejetnosciPrzyszlosci.pl
4. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet.
5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia przez system.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów (zarówno tych dostarczanych Kupującemu fizycznie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, jak i tych produktów elektronicznych, dostarczanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów oraz skuteczne dokonanie płatności.
7. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze potwierdzenie dokonania płatności.
8. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 – 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.
9. Potwierdzenie zakupu zostaje wysłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.
12. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże objęte są ograniczoną liczbą towarów. Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
13. Kupujący za zamówione towary może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: przelewem bankowym na konto sklepu lub za pomocą serwisu PayPal.
14. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, jeśli zamówiony towar jest produktem fizycznym. Produkt elektroniczny (e-book, kurs) zostanie dostarczony Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej.
15. Koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa Kupujący.
16. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
17. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

III. Reklamacje i zwroty

19. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę. Jeżeli sklep Umiejętności Przyszłości nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
20. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy [email protected]) przed jego upływem.
21. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), w przypadku jego braku reklamacja lub zwrot nie zostanie uwzględniona.
22. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży. Koszty zwrotu (przesyłki) ponosi Kupujący.
23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
24. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
25. Kontakt w sprawie reklamacji:  601 99 72 88.
26. Zalogowanie się na stronie sklepu Umiejętności Przyszłości nie jest równoznaczne z zapisaniem się na listę subskrybentów.
27. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanym newsletterze lub poprzez poprzez wysłanie prośby o wykreślenie z listy na adres: [email protected]
28. Zamówienie przez subskrybenta newslettera jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika newslettera przez sklep Umiejętności Przyszłości w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
29. Dane osobowe podane przez użytkownika newslettera dla celów jego subskrypcji nie są publikowane na stronach sklepu ani udostępniane osobom trzecim.
Sklep Umiejętności Przyszłości zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu newslettera, a o dokonanych zmianach poinformuje subskrybenta drogą elektroniczną.
30. Sklep Umiejętności Przyszłości ma prawo do usunięcia adresu e-mail z listy użytkowników newslettera bez podania przyczyny.

IV. Postanowienia końcowe

31. Sklep Umiejętności Przyszłości zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” z późniejszymi zmianami.
32. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami sklepu i odbiorcami newslettera, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: [email protected]
33. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie pod adresem: [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
34. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.